ASOCIACIONES QUE USAN EL ESPERANTO

Asociaciones de Especialidades y Hobbies

Lista de las Asociaciones actualmente existentes, sus sitios web o direcciones para contactarlas . Publicada en la web de la ASOCIACIÓN CHILENA DE ESPERANTO

AGRIKULTURO (AGRICULTURA) : Internacia Agricultura Esperanto-Asocio (IAEA)  p/a ĝen. sekr. Huang Yinbao, Jingchuan-Xian, Kewei, Gansu, CN-744300, Ĉinio; tel. [of] (0933) 3938189, [h] 3322812

ASTROLOGIO ( ASTROLOGIA) : Astrologia Esperantista Klubo, astrologio.blogspot.com

ATEISMO : Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) p/a Dieter Rooke (kasisto), Äussere Klus 14, CH-4702 Oensingen, Svislando.

BAHAISMO : Bahaa Esperanto-Ligo (BEL) Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Uhain, Germanio; tel.: +31 (0) 55-53329-23 aŭ tel.: +49 (0)6192-9929-16; fakso: (0)6192-9929-99; retejo: www. bahai.de/bahaaeligo/

BICIKLADO (BICICLETAS) : Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI) p/a Ivo Miesen, Bloemenweg 102, NL-6221 TX Maastricht, Nederlando; retejo: bemi.free.fr.

BIOLOGIO (BIOLOGÍA) : Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN) p/a Wim de Smet, Hertendreef 12, BE-2920 Kalmthout, Belgio.

BLINDULOJ ( CIEGOS) : Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) nedeljka(a)yubc.net  Sekr.: Olena Poshivana, Bratjev Trofimovih 22-226, UE-49068 Dnepropetrovsk, Ukrainio.

BUDHISMO : p/a Yamaguti Sin’ti, Tutihara 3-205, Tenpaku-ku, Nagoya-si, Aiti-ken 468-0026, Japanio. Retejo:esperanto.us/budhana.html

EKOLOGIO (ECOLOGÍA) : Asocio de Verdulo Esperantista (AVE) p/a Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen, Germanio; tel.:(0761) 58 48 54; tel.:(0761) 58 48 57. Retejo: www.verduloj.org.

EKONOMIO ( ECONOMÍA) : Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF) Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgio; (050) 33 00 04. Retejo: www.ikef.org.

EKUMENISMO (ECUMENISMO) : Tutmonda Ekumena Ligo (TEL) Odos Rodu 5, GR-11252 Athina, Grekio aŭ Via Berni 9, IT-00185 Roma, Italio; tel.:(01) 8674873.

ETNISMO : Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL) p/a prez.:  Da niele Vitali, 143 Rue de Flandre, BE-1000 Bruxelles; tel.: (02) 2236019. Retejo: beam.to/ikel

EŬROPA AGADO ( ACCIÓN EUROPEA) :

* Eŭropa Esperanto-Unio  lingvo.org/eo.html
* Asocio por Eŭropa Konscio: zlatko.tisljar(ĉe)siol.net
* Eŭropo Demokratio Esperanto:  p/a Bruno Schmitt, 241 ld Bambois, FR-68650 Lapoutroie, Francio; tel.: 01 43 46 60 47. Retejo: www.demokratio.eu.

EVANGELIISMO (EVANGÉLICOS) : Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)  Koningsmantel 4, NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn, Nederlando; tel.:(0172) 420222. Retejo: www.chez.com/keli/.

FERVOJISTOJ ( FERROCARRILEROS) Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) p/a sekretario Marica Brletic, Peruanska 12, HR-10090 Zagreb, Kroatio; tel.: (01) 3782920.

FILATELO ( FILATELIA) : Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj (ELF-AREK)  p/a H. Heiss, Lohstr. 48, DE-77704 Oberkirch, Germanio

FILOZOFIO ( FILOSOFÍA) : Filozofia Asocio Tutmonda (FAT) Sidejo: Fondaĵo Simpozio, Rua Huberto Rohden 274 (Campeche), BR-88064-000 Florianópolis – SC, Brazilo: tel.: (02148) 237-2036.  www.simpozio.cjb.net

FORSTADO : Internacia Forstista Rondo Esperantlingva (IFRE) p/a d-ro Karl-Hermann Simon, C.v. Ossietzky-Str. 21, DE-16225 Eberswalde, Germanio; tel.: (03334) 22154; fakso: (03334) 657125

FREINET-PEDAGOGIO (PEDAGOGÍA DE FREINET) : Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto (ICEM Esperanto)  p/a Antoine Michelot, 40 Chemin du Grand Prost, FR-69440 St-Laurent d’Agny, Francio  www.freinet.org/espericem.

GOO : Esperantista Go-Ligo I nternacia (EGLI) p/a Nobuo Sakurai, T.I.P.O. Box 5197, Tokyo 100-3191, Japanio;  tel.:(03) 5434 1498.

HANDIKAPITOJ (DISCAPACITADOS) : Asocio de Esperantistaj Handikapuloj (AEH)  Na Okrouhliku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉeĥio; s(040) 6611941. http://www.volny.cz/aeh-ikeh

HILELISMO : Hilelista Esperanto-Komunumo:  776 Millbank Dr, London ON N6E, Kanado; tel.: (519) 690-2879;  www.geocities.com/hilelista_komunumo

INSTRUADO ( EDUCACIÓN ) : Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj: Prez.: Stefan MacGill, Pannonia u.30/I/6, HU-1136 Budapest, Hungario; tel.: (01) 349 5207   ilei.info.

INTERRETO ( INTERNET ) Esperanto@Interreto  www.ikso.net/echei

ISLAMO ( ISLAM) :
* Universala Islama Esperanto-Asocio, Lower Mall, 47150 Murree, Pakistano/Pakistán
* Islama Esperanto-Asocio,  p/a Adnan Books, Dubai Plaza, 6th Road Chowk, Rawalpindi, Pakistan

JURO (DERECHO) : Esperanta Jura Asocio  p/a Andre Ruysschaert, T-2031, LU-2925 Luxembourg, Luksemburgio

ĴURNALISMO (PERIODISMO) : Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio ( TEĴA) http://www.tejha.org

KAT-AMANTOJ ( AMIGOS DE LOS GATOS) : Rondo Kato/Esperantista Kat-amikaro, Linderbergsg. 4, SE-853 56 Sundsvall, Svedio; tel.: (060) 61 2214

KATOLIKISMO (CATOLICISMO): Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 Roma RM, Italio; tel./fakso: 06 39 63 81 29, www.ikue.org.

KOMUNISMO ( COMUNISMO) : Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK) 16 Aylesbury Street, Neasden, London NW10 0AS, Britio; tel.:(020) 8450 6705. Rete:www.ikek.org.

KOMUNUMOJ ( COMUNIDADES) : Hejmoj de Internacia Kulturo (HIK) ,p/a Christian Lavarenne, “Le Presbytere”, FR-09800 Balague; tel./fakso: 05 61 04 70 66

KONSTRUISTOJ ( CONSTRUCTORES) : Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (TAKE) RN 26, route de la Schlucht, FR-68140 Stosswihr, Francio; tel./fakso: 03 89 77 52 56

KULTURA AGADO ( ACCIÓN CULTURAL) : Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj p/a Vinko Ošlak, Orelweg 20, AT-9020 Klagenfurt/Celovec, Aŭstrio; tel.: (463) 512 710 osiek.org.

KVAKERISMO ( QUÁKEROS) : Kvakera Esperanto-Societo (KES) 23 Knockgrennan Ave., Omagh, Nord-Irlando BT79 0EB, Britio; tel.: (1473) 717088, fakso: (1473) 274531.  http://www.kveker.org/esperanto.htm

LABORISTA ESPERANTO-MOVADO ( MOVIMIENTO ESPERANTISTA DE LOS TRABAJADORES) : Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 Avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio; tel.: 01 47 97 87 05, fakso: 01 47 97 71 90; Retejo: www.satesperanto.org

MARTINUS-KOSMOLOGIO (COSMOLOGIA DE MARTINUS) : Martinus-Instituto  Mariendalsvej 94-95, DK-2000 Frederiksberg, Danio; tel. 3834 6280, fakso: 3834 6180. Retejo: martinus.dk

MEDICINISTOJ (MÉDICOS) : Universala Medicina Esperanto-Asocio p/a kasisto: Prof. d-ro Sakutaro Tadokoro, 2-16-3 Mikawa-tyo, Maebasi-si, 371-0015 Japanio.

MENSA ( MENTALISMO) : Espermenso, espermenso(a)esperanto.org

MONDCIVITANISMO ( CIUDADANÍA MUNDIAL) : Esperantisa Internacia centro de Mondcivitanoj (EICM) p/a G. Charpentier, 32 C, rue J. Perrin, FR-77190 Dammarie-les-Lys, Francio.  http://www.recim.org

MOTORCIKLISMO ( MOTOCICLISMO) : Esperantista Motorciklanta Ĉeno (EMĈ), p/a s-ro Andre Rambeaux, 27 La Fagne de Chimay, BE-6460 Chimay, Belgio; tel.: (060)41 21 60

MUZIKO (MÚSICA) :

* Muzika Esperanto-Ligo (MEL)  Ap. 4461, ES-30080 Murcia, Hispanio
* Esperanto-Universala Rok-Organizo, KolektivaKomunik-Asocio (EŬROKKA) FR-31450 Donneville, Francio; tel./fakso: 05 61 81 95 65  www.vinilkosmo.com

NATURISMO (NUDISMO) : Internacia Naturista Organizo Esperantista (INOE), p/a kasisto: Jozefo Nemeth, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász; tel.:(89) 356050

NATURKURACADO ( CURACIÓN NATURAL) : Internacia Naturkuraca Asocio (INA) Schmiedestr. 99, DE-47809 Krefeld, Germanio. Retejo: www.esp-ina.com.

NEFUMISMO ( NO FUMADORES) : Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (TADEN) , Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando

OOMOTO : Esperanto-Populariga Asocio (EPA)  Ten’on-kyô, Kameoka-si, Kyôto-hu, 621-8686 Japanio; tel.:(0771) 22-5561; fakso: (0771) 25-0061; retejo: www.epa.jp.

ORTODOKSA KRISTANISMO ( CRISTIANISMO ORTODOXO) : Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista (TOLE) p/a prof. Boĵidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario; tel.: 335-3933,portebla tel.: 048911653

PACO (PACIFISMO) : Mondpaca Esperantista Movado (MEM),p/a Claude Glady, rue de la Marne 36, BE-1030 Bruxelles, Belgio; tel./fakso: (02) 242 49 86

PROGRESEMA AGADO ( ACCIÓN PROGRESISTA) :

* Monda Asembleo Socia (MAS) p/a Eddy Raats, Volhardingsstr. 79, 2650 Edegem, Belgio, retejo: http://mas-eo.org.
* Libero por la Lingvoj  http://sapato.com.br/libero/esperanto.htm

P.T.T ( POSTAL-TELEGRÁFICOS) : raymonde.coquisart(a)wanadoo.fr

RADIOAMATOROJ ( RADIOAFICIONADOS) : Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ILERA) Ĝen. Sekr.:PY3DF Lenio Marobin, 60 Tudor Court, London, Britio N1 4NU; tel.: (020) 7249 4737, fakso: (020) 7503 4717 http://ttt.esperanto.org/internacia/ILERA

RELIGI-KOMPARADO ( COMPARACIÓN DE RELIGIONES) : Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj p/a Christian Lavarenne, “Le Presbytere”, FR-09800 Balague, Francio;tel./fakso: 05 61 04 70 66

ROTARIO (ROTARIOS) : Rotaria Amikaro de Esperantistoj (RADE) p/a Giuseppe Grattapaglia (sekr.), C.P. 37, BR-73770.000 Alto Paraiso de Goias, GO, Brazilo  http://radesperanto.monsite.wanadoo.fr

SAMSEKSAMO ( GAYS Y LESBIANAS) : Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG) p/a kasisto Rolf Kohler, Bergstr. 78, DE-01069 Dresden, Germanio. Retejo:www.forumo.hpg.com.br

SANIĜO PER SPIRITAJ FORTOJ ( SANACIONES ESPIRITAS) : Amikaro Bruno Gröning:  Detlef Meier, Hauffstr. 15, DE-63071 Offenbach, Germanio; tel./fakso: (069) 84 52 54;www.bruno-groening.org/esperanto

SCIENCO ( CIENCIAS) : Internacia Sciencia Asocio Esperantista (ISAE): p/a prof. R. Sachs, Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege, Germanio, tel.:+49(0) 5651 33 18 66  http://www.eventoj.hu/isae

SINDIKATOJ ( SINDICALISMO) ; Sindikata Agado, p/a Georges Sossois, Rue du Basson 79, BE-6001 Marcinelle, Belgio; tel.:(071) 43 14 13

SKOLTOJ (SCOUTS) : Skolta Esperanto-Ligo (SEL) : avenue des Muguets 39, BE-1950 Kraainem, Belgio; retejo:www.esperanto.org/skolta

SOCIALA LABORO ( TRABAJO SOCIAL): Asocio de Sociallaboristoj Esperantistaj (ASLE) p/a Soile Lingman, Ringvägen 72-I, SE-118 61 Stockholm, Svedio; tel.:(08) 306315.

SOLIDARECO ( SOLIDARIDAD) :

SPIRITISMO ( ESPIRITISMO) : Spiritisma Eldona Asocio F.V. Lorenz, C.P. 3133, BR-20001-970 Rio de Janeiro – R.I, Brazilo  http://editoralorenz.com

SPORTO ( DEPORTES): Monda Esperanta Ligo por Sporto (MELS)p/a Jürgen Kloker, Von-Thürheim-Strasse 47, DE-89264 Weissenhorn, Germanio, tel.: (07309) 6036. Retejo: www.esperanto.org/mels

TURISMO : Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando; tel./fakso:(52) 346b11 51; www.esperanto-turismo.com.

ŬONBULISMO ( WONBULISMO) : Esperantista Asocio de Ŭonbulis(EAŬ)p/a Internacia Fako de Ŭonbulismo, Shillyongdong 344-2, Iksanshi, Chonbuk 570-754, Korea Resp.; tel.: (0653)8503171, fakso:(0653) 8503174, www.uonbulismo.net.

VEGETARISMO : Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA) p/a Heidi Goes, Assebroeklaan 2, BE-8310 Brugge, Belgio  http://www.ivu.org/teva

VETERANOJ ( ANTIGUOS ESPERANTISTAS): Veterana Esperantista Klubo,p/a Centra Oficejo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam (Nederlando), tel.: +31 10 436 1044, fakso: +31 10 436 1751

VIVSTILO ( ESTILO DE VIDA) : Movado sen Nomo  Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio; tel.: (03) 234 34 00, fakso:(03) 233 54 33, retejo: www.xs4all.be/~esperan/msn/msnpagho.htm.

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Twitter picture

Vi komentas per via konto de Twitter. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s

%d blogantoj ŝatas tiun ĉi: