Archive for Julio, 2011

RAKONTETO POR LERNI AFIKSOJN

RAKONTETO POR LERNI AFIKSOJN
CUENTITO PARA APRENDER LOS AFIJOS
Publikigita en FACILA VENTO   (http://facila.org/) (07/07/11)

ASOCIACIONES QUE USAN EL ESPERANTO

Asociaciones de Especialidades y Hobbies

Lista de las Asociaciones actualmente existentes, sus sitios web o direcciones para contactarlas . Publicada en la web de la ASOCIACIÓN CHILENA DE ESPERANTO

AGRIKULTURO (AGRICULTURA) : Internacia Agricultura Esperanto-Asocio (IAEA)  p/a ĝen. sekr. Huang Yinbao, Jingchuan-Xian, Kewei, Gansu, CN-744300, Ĉinio; tel. [of] (0933) 3938189, [h] 3322812

ASTROLOGIO ( ASTROLOGIA) : Astrologia Esperantista Klubo, astrologio.blogspot.com

ATEISMO : Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) p/a Dieter Rooke (kasisto), Äussere Klus 14, CH-4702 Oensingen, Svislando.

BAHAISMO : Bahaa Esperanto-Ligo (BEL) Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-Uhain, Germanio; tel.: +31 (0) 55-53329-23 aŭ tel.: +49 (0)6192-9929-16; fakso: (0)6192-9929-99; retejo: www. bahai.de/bahaaeligo/

BICIKLADO (BICICLETAS) : Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI) p/a Ivo Miesen, Bloemenweg 102, NL-6221 TX Maastricht, Nederlando; retejo: bemi.free.fr.

BIOLOGIO (BIOLOGÍA) : Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN) p/a Wim de Smet, Hertendreef 12, BE-2920 Kalmthout, Belgio.

BLINDULOJ ( CIEGOS) : Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) nedeljka(a)yubc.net  Sekr.: Olena Poshivana, Bratjev Trofimovih 22-226, UE-49068 Dnepropetrovsk, Ukrainio.

BUDHISMO : p/a Yamaguti Sin’ti, Tutihara 3-205, Tenpaku-ku, Nagoya-si, Aiti-ken 468-0026, Japanio. Retejo:esperanto.us/budhana.html

EKOLOGIO (ECOLOGÍA) : Asocio de Verdulo Esperantista (AVE) p/a Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen, Germanio; tel.:(0761) 58 48 54; tel.:(0761) 58 48 57. Retejo: www.verduloj.org.

EKONOMIO ( ECONOMÍA) : Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF) Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgio; (050) 33 00 04. Retejo: www.ikef.org.

EKUMENISMO (ECUMENISMO) : Tutmonda Ekumena Ligo (TEL) Odos Rodu 5, GR-11252 Athina, Grekio aŭ Via Berni 9, IT-00185 Roma, Italio; tel.:(01) 8674873.

ETNISMO : Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL) p/a prez.:  Da niele Vitali, 143 Rue de Flandre, BE-1000 Bruxelles; tel.: (02) 2236019. Retejo: beam.to/ikel

EŬROPA AGADO ( ACCIÓN EUROPEA) :

* Eŭropa Esperanto-Unio  lingvo.org/eo.html
* Asocio por Eŭropa Konscio: zlatko.tisljar(ĉe)siol.net
* Eŭropo Demokratio Esperanto:  p/a Bruno Schmitt, 241 ld Bambois, FR-68650 Lapoutroie, Francio; tel.: 01 43 46 60 47. Retejo: www.demokratio.eu.

EVANGELIISMO (EVANGÉLICOS) : Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)  Koningsmantel 4, NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn, Nederlando; tel.:(0172) 420222. Retejo: www.chez.com/keli/.

FERVOJISTOJ ( FERROCARRILEROS) Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) p/a sekretario Marica Brletic, Peruanska 12, HR-10090 Zagreb, Kroatio; tel.: (01) 3782920.

FILATELO ( FILATELIA) : Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj (ELF-AREK)  p/a H. Heiss, Lohstr. 48, DE-77704 Oberkirch, Germanio

FILOZOFIO ( FILOSOFÍA) : Filozofia Asocio Tutmonda (FAT) Sidejo: Fondaĵo Simpozio, Rua Huberto Rohden 274 (Campeche), BR-88064-000 Florianópolis – SC, Brazilo: tel.: (02148) 237-2036.  www.simpozio.cjb.net

FORSTADO : Internacia Forstista Rondo Esperantlingva (IFRE) p/a d-ro Karl-Hermann Simon, C.v. Ossietzky-Str. 21, DE-16225 Eberswalde, Germanio; tel.: (03334) 22154; fakso: (03334) 657125

FREINET-PEDAGOGIO (PEDAGOGÍA DE FREINET) : Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto (ICEM Esperanto)  p/a Antoine Michelot, 40 Chemin du Grand Prost, FR-69440 St-Laurent d’Agny, Francio  www.freinet.org/espericem.

GOO : Esperantista Go-Ligo I nternacia (EGLI) p/a Nobuo Sakurai, T.I.P.O. Box 5197, Tokyo 100-3191, Japanio;  tel.:(03) 5434 1498.

HANDIKAPITOJ (DISCAPACITADOS) : Asocio de Esperantistaj Handikapuloj (AEH)  Na Okrouhliku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Ĉeĥio; s(040) 6611941. http://www.volny.cz/aeh-ikeh

HILELISMO : Hilelista Esperanto-Komunumo:  776 Millbank Dr, London ON N6E, Kanado; tel.: (519) 690-2879;  www.geocities.com/hilelista_komunumo

INSTRUADO ( EDUCACIÓN ) : Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj: Prez.: Stefan MacGill, Pannonia u.30/I/6, HU-1136 Budapest, Hungario; tel.: (01) 349 5207   ilei.info.

INTERRETO ( INTERNET ) Esperanto@Interreto  www.ikso.net/echei

ISLAMO ( ISLAM) :
* Universala Islama Esperanto-Asocio, Lower Mall, 47150 Murree, Pakistano/Pakistán
* Islama Esperanto-Asocio,  p/a Adnan Books, Dubai Plaza, 6th Road Chowk, Rawalpindi, Pakistan

JURO (DERECHO) : Esperanta Jura Asocio  p/a Andre Ruysschaert, T-2031, LU-2925 Luxembourg, Luksemburgio

ĴURNALISMO (PERIODISMO) : Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio ( TEĴA) http://www.tejha.org

KAT-AMANTOJ ( AMIGOS DE LOS GATOS) : Rondo Kato/Esperantista Kat-amikaro, Linderbergsg. 4, SE-853 56 Sundsvall, Svedio; tel.: (060) 61 2214

KATOLIKISMO (CATOLICISMO): Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 Roma RM, Italio; tel./fakso: 06 39 63 81 29, www.ikue.org.

KOMUNISMO ( COMUNISMO) : Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK) 16 Aylesbury Street, Neasden, London NW10 0AS, Britio; tel.:(020) 8450 6705. Rete:www.ikek.org.

KOMUNUMOJ ( COMUNIDADES) : Hejmoj de Internacia Kulturo (HIK) ,p/a Christian Lavarenne, “Le Presbytere”, FR-09800 Balague; tel./fakso: 05 61 04 70 66

KONSTRUISTOJ ( CONSTRUCTORES) : Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (TAKE) RN 26, route de la Schlucht, FR-68140 Stosswihr, Francio; tel./fakso: 03 89 77 52 56

KULTURA AGADO ( ACCIÓN CULTURAL) : Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj p/a Vinko Ošlak, Orelweg 20, AT-9020 Klagenfurt/Celovec, Aŭstrio; tel.: (463) 512 710 osiek.org.

KVAKERISMO ( QUÁKEROS) : Kvakera Esperanto-Societo (KES) 23 Knockgrennan Ave., Omagh, Nord-Irlando BT79 0EB, Britio; tel.: (1473) 717088, fakso: (1473) 274531.  http://www.kveker.org/esperanto.htm

LABORISTA ESPERANTO-MOVADO ( MOVIMIENTO ESPERANTISTA DE LOS TRABAJADORES) : Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 Avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio; tel.: 01 47 97 87 05, fakso: 01 47 97 71 90; Retejo: www.satesperanto.org

MARTINUS-KOSMOLOGIO (COSMOLOGIA DE MARTINUS) : Martinus-Instituto  Mariendalsvej 94-95, DK-2000 Frederiksberg, Danio; tel. 3834 6280, fakso: 3834 6180. Retejo: martinus.dk

MEDICINISTOJ (MÉDICOS) : Universala Medicina Esperanto-Asocio p/a kasisto: Prof. d-ro Sakutaro Tadokoro, 2-16-3 Mikawa-tyo, Maebasi-si, 371-0015 Japanio.

MENSA ( MENTALISMO) : Espermenso, espermenso(a)esperanto.org

MONDCIVITANISMO ( CIUDADANÍA MUNDIAL) : Esperantisa Internacia centro de Mondcivitanoj (EICM) p/a G. Charpentier, 32 C, rue J. Perrin, FR-77190 Dammarie-les-Lys, Francio.  http://www.recim.org

MOTORCIKLISMO ( MOTOCICLISMO) : Esperantista Motorciklanta Ĉeno (EMĈ), p/a s-ro Andre Rambeaux, 27 La Fagne de Chimay, BE-6460 Chimay, Belgio; tel.: (060)41 21 60

MUZIKO (MÚSICA) :

* Muzika Esperanto-Ligo (MEL)  Ap. 4461, ES-30080 Murcia, Hispanio
* Esperanto-Universala Rok-Organizo, KolektivaKomunik-Asocio (EŬROKKA) FR-31450 Donneville, Francio; tel./fakso: 05 61 81 95 65  www.vinilkosmo.com

NATURISMO (NUDISMO) : Internacia Naturista Organizo Esperantista (INOE), p/a kasisto: Jozefo Nemeth, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász; tel.:(89) 356050

NATURKURACADO ( CURACIÓN NATURAL) : Internacia Naturkuraca Asocio (INA) Schmiedestr. 99, DE-47809 Krefeld, Germanio. Retejo: www.esp-ina.com.

NEFUMISMO ( NO FUMADORES) : Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (TADEN) , Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando

OOMOTO : Esperanto-Populariga Asocio (EPA)  Ten’on-kyô, Kameoka-si, Kyôto-hu, 621-8686 Japanio; tel.:(0771) 22-5561; fakso: (0771) 25-0061; retejo: www.epa.jp.

ORTODOKSA KRISTANISMO ( CRISTIANISMO ORTODOXO) : Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista (TOLE) p/a prof. Boĵidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario; tel.: 335-3933,portebla tel.: 048911653

PACO (PACIFISMO) : Mondpaca Esperantista Movado (MEM),p/a Claude Glady, rue de la Marne 36, BE-1030 Bruxelles, Belgio; tel./fakso: (02) 242 49 86

PROGRESEMA AGADO ( ACCIÓN PROGRESISTA) :

* Monda Asembleo Socia (MAS) p/a Eddy Raats, Volhardingsstr. 79, 2650 Edegem, Belgio, retejo: http://mas-eo.org.
* Libero por la Lingvoj  http://sapato.com.br/libero/esperanto.htm

P.T.T ( POSTAL-TELEGRÁFICOS) : raymonde.coquisart(a)wanadoo.fr

RADIOAMATOROJ ( RADIOAFICIONADOS) : Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ILERA) Ĝen. Sekr.:PY3DF Lenio Marobin, 60 Tudor Court, London, Britio N1 4NU; tel.: (020) 7249 4737, fakso: (020) 7503 4717 http://ttt.esperanto.org/internacia/ILERA

RELIGI-KOMPARADO ( COMPARACIÓN DE RELIGIONES) : Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj p/a Christian Lavarenne, “Le Presbytere”, FR-09800 Balague, Francio;tel./fakso: 05 61 04 70 66

ROTARIO (ROTARIOS) : Rotaria Amikaro de Esperantistoj (RADE) p/a Giuseppe Grattapaglia (sekr.), C.P. 37, BR-73770.000 Alto Paraiso de Goias, GO, Brazilo  http://radesperanto.monsite.wanadoo.fr

SAMSEKSAMO ( GAYS Y LESBIANAS) : Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG) p/a kasisto Rolf Kohler, Bergstr. 78, DE-01069 Dresden, Germanio. Retejo:www.forumo.hpg.com.br

SANIĜO PER SPIRITAJ FORTOJ ( SANACIONES ESPIRITAS) : Amikaro Bruno Gröning:  Detlef Meier, Hauffstr. 15, DE-63071 Offenbach, Germanio; tel./fakso: (069) 84 52 54;www.bruno-groening.org/esperanto

SCIENCO ( CIENCIAS) : Internacia Sciencia Asocio Esperantista (ISAE): p/a prof. R. Sachs, Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege, Germanio, tel.:+49(0) 5651 33 18 66  http://www.eventoj.hu/isae

SINDIKATOJ ( SINDICALISMO) ; Sindikata Agado, p/a Georges Sossois, Rue du Basson 79, BE-6001 Marcinelle, Belgio; tel.:(071) 43 14 13

SKOLTOJ (SCOUTS) : Skolta Esperanto-Ligo (SEL) : avenue des Muguets 39, BE-1950 Kraainem, Belgio; retejo:www.esperanto.org/skolta

SOCIALA LABORO ( TRABAJO SOCIAL): Asocio de Sociallaboristoj Esperantistaj (ASLE) p/a Soile Lingman, Ringvägen 72-I, SE-118 61 Stockholm, Svedio; tel.:(08) 306315.

SOLIDARECO ( SOLIDARIDAD) :

SPIRITISMO ( ESPIRITISMO) : Spiritisma Eldona Asocio F.V. Lorenz, C.P. 3133, BR-20001-970 Rio de Janeiro – R.I, Brazilo  http://editoralorenz.com

SPORTO ( DEPORTES): Monda Esperanta Ligo por Sporto (MELS)p/a Jürgen Kloker, Von-Thürheim-Strasse 47, DE-89264 Weissenhorn, Germanio, tel.: (07309) 6036. Retejo: www.esperanto.org/mels

TURISMO : Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando; tel./fakso:(52) 346b11 51; www.esperanto-turismo.com.

ŬONBULISMO ( WONBULISMO) : Esperantista Asocio de Ŭonbulis(EAŬ)p/a Internacia Fako de Ŭonbulismo, Shillyongdong 344-2, Iksanshi, Chonbuk 570-754, Korea Resp.; tel.: (0653)8503171, fakso:(0653) 8503174, www.uonbulismo.net.

VEGETARISMO : Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA) p/a Heidi Goes, Assebroeklaan 2, BE-8310 Brugge, Belgio  http://www.ivu.org/teva

VETERANOJ ( ANTIGUOS ESPERANTISTAS): Veterana Esperantista Klubo,p/a Centra Oficejo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam (Nederlando), tel.: +31 10 436 1044, fakso: +31 10 436 1751

VIVSTILO ( ESTILO DE VIDA) : Movado sen Nomo  Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio; tel.: (03) 234 34 00, fakso:(03) 233 54 33, retejo: www.xs4all.be/~esperan/msn/msnpagho.htm.

El problema lingüístico en las relaciones internacionales.

El problema lingüístico en las relaciones internacionales.

¿Qué impide que una lengua tan fácil de aprender como el Esperanto, se adopte como idioma auxiliar en este tipo de encuentros y, en todas las relaciones en las que dos personas tengan idiomas patrios diferentes, facilitando enormemente la tarea?

¿Acaso los países más poderosos en todos los aspectos, quieren imponer al resto, además de otras muchas cosas, también su idioma? Sin duda hay intereses económicos que así parecen indicarlo, pero el gasto y el derroche energético son impresionantes. Cada vez más países pretenden que su idioma sea oficial en las relaciones internacionales y el caos se acrecienta y, la crisis aumenta. ¿Cómo se va a resolver esto?

¿Qué ofrece el Esperanto para una persona concienciada del problema lingüístico en el mundo?

Un idioma internacional neutral, que no sea el de ningún país, lógico y fácil de aprender como el Esperanto, que se enseñara en las escuelas de todo el mundo como segunda lengua, después de la propia de cada país, sería la solución perfecta a este gran problema lingüístico. En las relaciones internacionales se usaría sólo ese idioma que , todos sentirían como suyo, puesto que no es de nadie y a la vez es de todos por su neutralidad.

El ahorro de tiempo, dinero y energía, está claro que sería muy grande. Y la sensación que da el poderse comunicar de tú a tú, con cualquier persona del mundo, sin necesidad de intérprete o la obligación de aprender un montón de idiomas, es fantástica.

La solución no puede venir con la adopción, como idioma internacional, de uno de los mayoritarios propios de algún país del mundo; como el inglés, francés, chino, español, alemán… Todos querrían que su idioma patrio fuera el que se adoptara internacionalmente. Eso supone imposición, dominio y ventaja de los países que hablen ese idioma sobre los otros y, a su vez, sometimiento e infravaloración del idioma de estos últimos.

No, así no puede ser.

Para relacionarse internacionalmente con otras personas, uno tiene que estar libre de cualquier imposición lingüística y cultural que conlleva hacerlo en el idioma propio de otros y que no es el de uno. Debe haber un sentimiento de igualdad y neutralidad en la comunicación, sin sensación de desventaja lingüística alguna. Eso sólo se puede conseguir por medio de un idioma internacional neutral, con el que poder comunicarse y entenderse perfecta y libremente por encima de cualquier barrera.

Como decía el creador del Esperanto, L.L. Zamenhof : “Kiam la popoloj povos libere sin kompreni, tiam ili ĉesos reciproke sin malami” (cuando los pueblos puedan libremente comprenderse, entonces dejarán de odiarse los unos a los otros).

El esperanto ha demostrado que es apto, que funciona (su historia así lo demuestra) y que se puede adoptar para este cometido como una buena solución.

Ver este y otros artículos en: ESPERANTO ZAMORA

¿QUÉ ES EL ESPERANTO? ¿CUÁLES SON SUS FINES?

¿ QUÉ  ES  EL  ESPERANTO ?

¿ CUÁLES  SON  SUS  FINES ?

 

 

Adaptación del texto publicado originalmente en esperanto por Maldekstra Forumo Berlino.